Drukuj

Koordynator ds. dostępności

Funkcję Koordynatora ds. dostępności w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Brzegu pełni:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzegu Pani Barbara Maj-Świerczyńska

 

Do zadań Koordynatora ds. dostępności należy w szczególności: 

 

Dane kontaktowe do Koordynatora ds. dostępności: 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brzegu

ul. Oławska 25

49-306 Brzeg

telefon/faks: 774163744 lub 774162779

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

  

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brzegu zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do obu stron internetowych: www.piw-brzeg.pl oraz www.bip.piw-brzeg.pl .

Daty publikacji i aktualizacji:

Strona www.piw-brzeg.pl jest główną stroną Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Brzegu. Powstała w 2016 roku. Strona aktualnie jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodności i wyłączenia wymieniono poniżej.

Strona www.bip.piw-brzeg.pl powstała w 2019 roku. Strona aktualnie jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Na tej stronie zastosowano ułatwienia takie jak: podwyższony kontrast (czarne tło i jasne litery) oraz możliwość zwiększenia liter.

 

Wymagania, które nie zostały spełnione i powody wyłączenia: 

 

Aplikacje mobilne: podmiot nie posiada własnych aplikacji mobilnych.

 

Data sporządzenia i metoda oceny dostępności cyfrowej:

Deklarację dostępności sporządzono w dniu 2020-12-11 na podstawie samooceny kierownika jednostki przy udziale informatyka urzędu.

 

Skróty klawiaturowe: na stronach internetowych można używać standardowych skrótów klawiszowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością stron internetowych prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzegu Pani Barbara Maj-Świerczyńska lub informatyk Pan Jerzy Czochrowski. Kontaktować się można mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonicznie dzwoniąc pod numery telefonów: 774163744 lub 774162779. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak dostępności.

  

Informacje na temat procedury:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio-deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówił żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl  

 

Dostępność architektoniczna:

W budynku brak jest możliwości usunięcia barier architektonicznych:

Inne utrudnienia:

Ułatwienia i alternatywny dostęp do siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Brzegu:

 

Dane teleadresowe:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brzegu

ul. Oławska 25

49-306 Brzeg

telefon/faks: 774163744 lub 774162779

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Raporty o stanie zapewnienia dostępności 
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Brzegu

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - stan w dniu 01.01.2021 r. - pobierz

 

 

 

Odsłony: 905